เครื่องดนตรีพื้นบ้าน

                เครื่องดนตรีพื้นบ้านของชุมชนห้วยด้วนแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และเครื่องดนตรีสากลที่นำมา
ผสมวงกัน ดังนี้ เครื่องดนตรีพื้นบ้านได้แก่ แคน พิณ ใช้สำหรับดำเนินทำนองเป็นหลัก  และเครื่องประกอบจังหวะได้แก่ ฉิ่ง ฉาบ
กรับ โหม่ง รำมะนา ส่วนเครื่องดนตรีสากลได้แก่ กลองใหญ่ กลองทรีโอใช้ในการประกอบจังหวะ และใช้เครื่องขยายเสียง
ในการเพิ่มความดังและความหนักแน่นของเสียงดนตรีเพื่อความสนุกสนานให้กับนางรำ นิยมในไปบรรเลงในงานอุปสมบท
แห่ธงสงกรานต์ ออกพรรษา และงานประจำปีเลี้ยงปีพ่อเฒ่า  ฯลฯ

 
1. เครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนอง

   
                                            แคน                                                 พิณ
 
2. เครื่องดนตรีประเภทดำเนินจังหวะ

   
                                 รำมะนา                                    กลองใหญ่
 
   
                                ฉาบเล็ก                                    ฉาบใหญ่
 
 

3. เครื่องดนตรีไฟฟ้า

 

     
                                            เบส      
 
 
                   นอกจากนี้ดนตรีพื้นบ้านได้นำเครื่องขยายเสียงมาช่วยในการสร้างเสียงดนตรีให้มีความดัง เพิ่มความสนุกสนาน
กับผู้ฟ้อนรำมากขึ้น