แนวทางการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน

1. ใช้หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนวัดกงลาดเพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนด้านการปฏิบัติวงดนตรีพื้นบ้าน และท่าฟ้อนรำของชุมชน โดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีมาร่วมสอน ถ่ายทอดและร่วมประเมินผลการปฏิบัติดนตรีของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านที่บรรพบุรุษได้ร่วมกันสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน
 
2. จัดการแสดงในระดับภายในและภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการประกวดดนตรีพื้นบ้านในระดับท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับชุมชนและระดับจังหวัด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างเพียงพอ
 

3. จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  มีคณะกรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน คนในชุมชน เพื่อดำเนินงานในการร่วมกันอนุรักษ์  เผยแพร่ พัฒนารูปแบบดนตรีพื้นบ้านลาวครั่งที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน คนในชุมชนได้ร่วมประเมินการปฏิบัติงาน การดำเนินงานในกลุ่ม